Rold Skov Skiklub

Vedtægter

Her følger vedtæger for Rold Skov Skiklub:
 
 

Rold Skov Skiklub under Danmarks Skiforbund

 

§ 1.

 

Klubbens navn er Rold Skov Skiklub. Klubben er hjemmehørende i Rold Skov. Klubben er åben for alle

§ 2.

 

Klubbens formål er at fremme skisporten i Rold Skov og omegn, især for børn og unge, såvel konkurrenceinteresserede som motionister. Hovedsageligt indenfor langrend.

 

§ 3.

 

Klubben er medlem af Danmarks Skiforbund, under Federation Internationale du Ski og Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disse forbunds love og regler.

 

§ 4.

 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse i klubben er først gyldig, når kontingentet er betalt. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 5.

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Mindst 2 medlemmer - formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 6.

 

Bestyrelsen leder klubben både økonomisk og sportsligt under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.

Bestyrelsen er dog bemyndiget til at optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter, som er godkendt på en forudgående generalforsamling.

Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der herved hæfter i forhold til kontingentet.

 

§ 7.

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i første halvår hvert år, efter indkaldelse via mail til medlemmerne samt opslag på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.

Alle medlemmerne har stemmeret. I spørgsmål om dispositioner vedr. materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemsskab og personlig myndighed.

Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

 

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning og dens godkendelse.

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.

4) Beretning fra div. Udvalg.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af revisor og 1 suppleant.

8) evt.

 

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter opfordringens modtagelse.

 

§ 8.

 

Klubbens opløsning kan kun finde sted såfremt vedtagelse herom sker på en i samme anledning og med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede og mindst ¾ skal stemme for en opløsning, for at denne kan blive en realitet.

Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På denne kan bestemmelse træffes uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med ¾ flertal.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens nettoformue rebild kommune til anvendelse til børne- og ungdomsarbejde.

Vedtaget på Stiftende generalforsamling 24/5 2011 i Skørping.

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 

Mikael Jacobsen Formand

Kristian Helmer Petersen Kasserer

Peter Bystrup

Hanne Lützow Kirk

Anne Rye Madsen

 

………………………………………………

Mikael Jacobsen

 

………………………………………………

Kristian Helmer Petersen

 

………………………………………………

Peter Bystrup

 

………………………………………………

Hanne Lützow Kirk

 

………………………………………………

Anne Rye Madsen